N O R T H W E S T E R N    U N I V E R S I T Y    P A R A C O M B A T I V E S    J U - J U T S U 
     
Instructional
 


Clips from Pete's Judo class (10/23/2003)

Clips from Albert's Brazilian Jiu-Jitsu Class (10/23/2003)